JMENOVÁNÍ NOVÉHO SOUDNÍHO EXEKUTORA

01.06.2023

Mgr. Petr Porostlý byl od 01.06.2023 jmenován novým soudním exekutorem Exekutorského úřadu Ostrava.

Soudní exekutor Mgr. Petr Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava, vyrozumívá o převzetí exekucí.

dle ust. §15 odst. 5 zák.č. 120/2001 Sb., kdy s účinností ode dne 01.06.2023 byl soudním exekutorem jmenován Mgr. Petr Porostlý v souladu s ust. §10 odst. zák.č. 120/2001 Sb., na základě jmenování ministrem spravedlnosti pod č.j. MSP-63/2023-OPAJ-ANE/2, do uvolněného Exekutorského úřadu Ostrava po soudním exekutorovi JUDr. Vlastimilu Porostlém (ev.č. 069), kterému výkon exekutorského úřadu zanikl k 31.05.2023, a Mgr. Petr Porostlý je zapsán v Seznamu soudních exekutorů Exekutorské komory České republiky pod ev.č. 230.

Soudní exekutor Mgr. Petr Porostlý tímto vyrozumívá účastníky řízení, případně třetí osoby, o převzetí vedení všech exekucí, případně dalších činností dle §74 násl. EŘ, po soudním exekutorovi JUDr. Vlastimilu Porostlém, přičemž sídlem úřadu zůstává nadále Stojanovo nám. 7/873, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.

Shodné zůstává také platební místo dle ust. §46 odst. 5 EŘ - veškerá plnění v rámci probíhajícího řízení nadále provádějte na shodný účet soudního exekutora pod shodnými symboly: Bank.spoj. (platby ex.): KB a.s., Ostrava | č.ú. 505040761/0100.

Předčíslí spisové značky soudního exekutora se tímto mění z 069 EX na 230 EX.

Účastník řízení se má právo vyjádřit k osobě exekutora. Exekutor je vyloučen z exekučního řízení pouze v případě, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Námitku podjatosti může účastník uplatnit nejpozději do osmi dnů od doručení tohoto oznámení. Nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit poté, co se o něm dozvěděl. Oprávněný pak může dále navrhnout změnu exekutora nebo požádat o změnu exekutora. Nově jmenovaný exekutor přebírá spisy, plnění vymožená v exekuci, zajištěné věci, exekutorské úschovy a registry, případně související data, technická zařízení nebo nosiče dat. Exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, není právním nástupcem exekutora, jemuž zanikl výkon exekutorského úřadu.
Činnosti prováděné soudním exekutorem

Soudní exekutor dle Exekučního řádu (zákona č. 120/2001 Sb.) vykonává exekuční činnost, soudní exekutor je zmocněn k výkonu nucených exekucí na území celé České republiky. Dále soudní exekutor může:

 


  • poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční a další činností,
  • sepisovat exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje a stavu věci,
  • přijímat do úschovy peníze, listiny, movité věci,
  • provádět dražby movitých věcí,
  • provádět dražby nemovitých věcí,
  • provádět zajištění a správu majetku zajištěného v trestním řízení, eventuelně jeho vrácení poškozenému.

  • Provádíme také exekuce a poskytujeme související právní pomoc na základě cizozemských rozsudků s potvrzením evropského exekučního titulu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.805/2004, (tzv. Brusel I), dále evropského platebního rozkazu (nařízení č. 1896/2006) a titulech dle nařízení č. 861/2007 o evropském řízení o drobných nárocích.
    Více informací o přeshraničním vymáhání naleznete např. na e-justice.europa.eu