Upozornění - omezení provozu úřadu

16.12.2016

Z technických důvodů bude dne 16.12.2016 provozní doba ukončena již v 13:30 hod.

Z technických důvodů bude dne 22.12.2016 provozní doba ukončena v 14:00 hod.

Z technických důvodů bude dne 23.12.2016-30.12.2016 provoz EÚ Ostrava pro veřejnost výrazně omezen; doporučujeme tedy úhrady v hotovosti a další osobní úkony (např. nahlížení do spisu, informování o stavu řízení, konzultace apod.) provést nejpozději do 22.12.2016 včetně. Od 02.01.2017 již bude provoz EÚ Ostrava ve standardních hodinách.

JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutorSdělení soudního exekutora - ukončení zastupování Mgr. Ivo Nedbálka

14.07.2016

Rozhodnutím Exekutorské komory České republiky ze dne 23.06.2016, č.j. SPR 3/2016-26 zaniklo ustanovení JUDr. Vlastimila Porostlého zástupcem odvolaného soudního exekutora Mgr. Ivo Nedbálka, Exekutorský úřad Ostrava. Novým zástupcem byl ustanoven Mgr. Pavel Ender, Exekutorský úřad Ostrava.Zastupování odvolaného SE Mgr. Ivo Nedbálka

10.05.2016

Pro komunikaci ve věcech zástupu odvolaného soudního exekutora Mgr. Ivo Nedbálka používejte výhradně k tomu určenou datovou schránku - ID DS: nhqg8rs nebo na emailu zastup@exekucniurad.cz. Úřední hodiny k vyřizování telefonických hovorů ve věcech zástupu odvolaného soudního exekutora Mgr. Ivo Nedbálka jsou výhradně v pondělí od 14:00 do 15:00 hod.Zastupování odvolaného SE Mgr. Ivo Nedbálka

19.04.2016

Soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý byl rozhodnutím Prezidia Exekutorské komory ČR ustanoven zástupcem odvolaného soudního exekutora Mgr. Ivo Nedbálka. Mgr. Ivo Nedbálek byl vyzván k protokolárnímu předání spisů, účtů a dalších souvisejících nezbytností včetně poskytnutí informací o aktuálním stavu neskončených řízení. Do doby než budou soudnímu exekutorovi JUDr. Vlastimilu Porostlému poskytnuty spisy, nelze poskytovat informace z exekučních spisů odvolaného soudního exekutora ani postoupit exekuční spisy soudním exekutorům pověřeným k dokončení exekuce na základě usnesení soudu o změně soudního exekutora.

Platby povinných či třetích osob související s exekučními řízeními odvolaného soudního exekutora je možno zasílat na účet č. 94-4355220297/0100, při platbě je nutno uvést variabilní symbol složený ze spisové značky exekuce (pořadové číslo a poslední dvě číslice roku). Příklad variabilního symbolu vytvořeného ze sp.zn. 053 EX 1234/10 - 123410. Bez uvedení VS bude platba vrácena zpět odesílateli.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.10.2015, č.j. KSOS 37 INS 20688/2015-A14 byl na majetek Mgr. Ivo Nedbálka prohlášen konkurs. Věřitelé mohli své pohledávky přihlásit do konkursu do 27.12.2015. K později podaným přihláškám se nepřihlíží.Sdělení soudního exekutora - ukončení zastupování Mgr. Bělasty

09.02.2015

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava JUDr. Vlastimil Porostlý byl zproštěn zastupováním soudního exekutora Mgr. Čeňka Bělasty, ev.č. 005, Exekutorský úřad Bruntál, se sídlem Dr.E.Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál,

kterému byl dne 13.11.2014 rozhodnutím ministryně spravedlnosti ČR č.j. MSP-595/2014-OJ-SO/9 ze dne 04.11.2014 pozastaven výkon exekutorského úřadu, kdy novým zástupcem byl ustanovem soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník.Upozornění Exekutorské komory

15. 7. 2014

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před falešnými výzvami k zaplacení exekuce. V průběhu dnešního dne jsme obdrželi tisíce stížností týkajících se podvodných e-mailů, které vyzývají k úhradě pohledávek. E-maily nejsou distribuovány z exekutorských úřadů a obsahují smyšlené a chybné údaje. Navíc jsou doručovány s přílohou ukrývající počítačové viry. Adresáti těchto e-mailů by rozhodně neměli otevírat přílohy, natož pak zasílat jakékoliv finanční prostředky na uvedené účty. Podrobnější informace shromažďujeme a v průběhu dne je budeme upřesňovat. Adresáti podvodných e-mailů se v případě jakékoliv žádosti o pomoc mohou obrátit na Exekutorskou komoru ČR, která se chystá informovat orgány činné v trestním řízení.Činnosti prováděné soudním exekutorem

Soudní exekutor dle Exekučního řádu (zákona č. 120/2001 Sb.) vykonává exekuční činnost, soudní exekutor je zmocněn k výkonu nucených exekucí na území celé České republiky. Dále soudní exekutor může:

 


 • poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční a další činností,
 • sepisovat exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje a stavu věci,
 • přijímat do úschovy peníze, listiny, movité věci,
 • provádět dražby movitých věcí,
 • provádět dražby nemovitých věcí,
 • provádět zajištění a správu majetku zajištěného v trestním řízení, eventuelně jeho vrácení poškozenému.

 • Provádíme také exekuce a poskytujeme související právní pomoc na základě cizozemských rozsudků s potvrzením evropského exekučního titulu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.805/2004, (tzv. Brusel I), dále evropského platebního rozkazu (nařízení č. 1896/2006) a titulech dle nařízení č. 861/2007 o evropském řízení o drobných nárocích.
  Více informací o přeshraničním vymáhání naleznete např. na e-justice.europa.eu


  S ohledem na začlenění České republiky do schengenského prostoru dostala práce Exekutorského úřadu Ostrava další dimenzi spojenou s odstraněním hraničního režimu s Polskem, který tak fakticky spojil historické území Slezské překrývající jak české tak polské území.

  Tato skutečnost přinesla nové zahraniční pracovní možnosti a tudíž nutnost zaměřit činnost Exekutorského úřadu na tento fakt. Řešili jsme již celou exekucí se zahraničním prvkem ( ve prospěch oprávněných osob z Polska ) dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.805/2004, 1896/2006 a 861/2007.

  K zefektivnění této činnosti využíváme tlumočnických služeb (v minulosti Prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc.), širokých kontaktů do Polska, včetně konzulátních, jakož i pomoci polských kolegů.