FAQ

Základní exekutorské předpisy
Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
Všeobecné obchodní podmínkyGDPRŽádost GDPR Poplatky

Mgr. Petr Porostlý (soudní exekutor) není osoba, která řeší konkrétní případy. Tím pověřil své zaměstnance.

S pracovníkem úřadu je možné uzavřít dohodu o zaplacení dluhu (ústně, telefonicky nebo písemně). V případě, že dohodu nedodržíte, automatický systém hlídání plateb toto oznámí příslušným pracovníkům, kteří podniknou další kroky a např. dojde k okamžitému odvozu movitých věcí do exekučního skladu nebo prodeji nemovitosti.

Při kontaktu s úřadem dodržujte úřední hodiny.      Pondělí a středa 09:00 - 11:00, 13:00 - 15:00 hod.

Za situace, že se povinný brání dobrovolnému plnění, provede soudní exekutor kromě dalších postihů soupis veškerého movitého majetku povinného s okamžitým odvozem do exekučního skladu. Povinný musí umožnit soudnímu exekutorovi přístup na všechna místa, kde má své věci uloženy. Soupis exekutor provede u každého, u něhož má povinný byt, sídlo, místo podnikání nebo své jiné místnosti.

Je zakázáno jakkoliv nakládat se sepsanými movitými věcmi, které exekutor ponechá v místě soupisu.

 

Vysvětlení některých pojmů :

Exekuční titul

 • Dokument (rozsudek, usnesení, jiné vykonatelné rozhodnutí, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti), na základě kterého je možné provést exekuci.


 • Vykonatelné rozhodnutí

 • Rozhodnutí, které již nemůže být napadnuto opravným prostředkem (odvoláním) zpravidla proto, že ho odvolací soud již potvrdil nebo uplynula lhůta podání odvolání bez toho, aby odvolání bylo podáno.


 • Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti

 • Dohoda mezi věřitelem a dlužníkem uzavřená před soudním exekutorem ve formě zvláštního úředního zápisu. Dlužník se v této dohodě zaváže, kdy a jak splní určité povinnosti, které má vůči věřiteli. Dlužník v tomto zápisu svolí, že pokud tento svůj závazek nesplní, může věřitel bez dalšího soudního řízení požádat přímo exekutora, aby splnění těchto povinností dlužníka vymohl pomocí exekuce (sepsání bylo možné do 31.12.2012).


 • Návrh na nařízení exekuce

 • Podání věřitele (oprávněného) adresované soudu nebo soudnímu exekutorovi, na základě kterého je zahájeno řízení o provedení exekuce.


 • Soudní exekutor

 • Osoba oprávněná provádět výkon rozhodnutí podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu.


 • Exekuční příkaz

 • Dokument vydaný exekutorem poté, co je soudem pověřen provedením exekuce, který obsahuje zejm. způsob (způsoby), kterými se exekutor rozhodl exekuci provést. Proti němu není odvolání.