Jak postupovat

Nezbytným předpokladem pro zahájení exekučního řízení je vykonatelný exekuční titul.

 Exekuční tituly mohou být např. :

 • Vykonatelné soudní rozhodnutí přiznávající nějaké právo nebo ukládající nějakou povinnost, včetně soudem schválených smírů(usnesení, rozsudek).
 • Vykonatelné rozhodnutí rozhodce nebo rozhodčího soudu, notářské nebo exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti, seznam přihlášek do konkursu po pravomocném rozhodnutí soudu o jeho zrušení.
 • Některé způsoby provedení výkonu rozhodnutí prováděné soudním exekutorem :

 • Exekuce prostřednictvím srážek ze mzdy nebo jiných příjmů povinného.
 • Exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného.
 • Exekuce přikázáním pohledávky povinného, kterou má u svého dlužníka.
 • Exekuce postižením jiného majetkového práva, které má majetkovou hodnotu (např. práva na dodání zboží).
 • Exekuce postižením obchodního podílu ve společnosti nebo jeho podílu v družstvu.
 • Exekuce prodejem movitých věcí (tato exekuce postihuje též vkladní knížky, vkladní listy, jak zaknihované tak listinné cenné papíry, peněžní hotovost nad 1.000,-Kč, devizové prostředky a další).
 • Exekuce prodejem nemovitých věcí včetně prodeje spoluvlastnického podílu.
 • Exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech.
 • Prodej zástavy v souvislosti s řízením o soudním prodeji zástavy podle § 200y-200a ze zákona 99/1963 Sb. (OSŘ).
 • Exekuce postižením závodu (podniku).
 • Exekuce odebráním řidičského oprávnění.
 • Exekuce vyklizením nemovité věci, stavby nebo místností (bytů či nebytových prostor).
 • Exekuce odebráním věci povinnému.
 • Exekuce rozdělením společné věci povinného a dalších spoluvlastníků věci.
 • Exekuce provedením prací a výkonů namísto povinného a na jeho náklad.


  Některé další činnosti prováděné soudním exekutorem :

 • Přijetí peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy.
 • Poskytování právní pomoci po vydání exekučního titulu nebo v souvislosti s exekuční a další činností.
 • Doručování písemností vydaných soudem.
 • Provedení dražby movité či nemovité věci na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné s věcí nakládat. Existuje tedy např. možnost, aby prostřednictvím exekutora docházelo ke zpeněžování konkursní podstaty na návrh jejího správce.
 • Sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci (např. o nesplnění dluhu nebo o stavu nemovitosti), kterými mohou být prokazovány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem.