Odměny a náhrady za exekuční činnost

Vymáhání peněžitého plnění (pohledávky)
Obecně je nutno říci, že podle § 87, odst. 3 exekučního řádu hradí náklady exekuce exekutorovi povinný. Exekutor však může při exekuci pro vymožení pohledávky požadovat od oprávněného zúčtovatelnou zálohu ve výši 30% z vymáhané částky.

Její nezaplacení je zákonným důvodem pro odmítnutí provedení exekuce exekutorem.

Odměna za provedení exekuce pro zaplacení peněžitého plnění závisí na výši vymožené částky činí:

  • 15 % z prvních 3. mil. Kč, nejméně však 3.000,- Kč,
  • 10 % z přebývající částky až do 40 mil. Kč, 5% z přebývající částky, až do 50 mil. Kč,
  • 5% z přebývající částky až do 250 mil. Kč.

  • Vymožená částka přesahující 250 mil. Kč se do základu pro výpočet odměny nezapočítává.

    Pokud dojde k zastavení exekuce, bez toho, aby došlo k vymožení pohledávky, může soud v rozhodnutí o zastavení exekuce nařídit, aby náklady exekuce zaplatil exekutorovi oprávněný. V takovéto situaci náleží ve většině případů paušální odměna ve výši 3.000,- Kč a náhrada vynaložených nákladů.